Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag is een samenwerkingsverband van:

 • 27 gemeenten in de regio Den Haag;
 • Provincie Zuid-Holland;
 • Politie;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Belastingdienst;
 • Douane;
 • Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD);
 • Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA);
 • Koninklijke Marechaussee;
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Het RIEC Den Haag faciliteert, ondersteunt en verbindt overheidsinstanties in de regio Den Haag bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Met als doel: een sterke overheid en een weerbare maatschappij. 

In Nederland zijn tien RIEC’s actief. Elk RIEC werkt binnen regionale grenzen, onder aansturing van een regionale stuurgroep. Het LIEC (Landelijk Informatie- en Expertise Centrum) zorgt voor verbinding tussen de RIEC’s en de landelijke partners.

Wat doet het RIEC?

Het RIEC biedt als netwerkorganisatie een platform voor informatiedeling tussen deelnemende partners onder het RIEC-convenant, analyseert informatie en doet verdiepend onderzoek. Daarnaast ondersteunt het RIEC als expert in de integrale en bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, de partners bij het aanpakken en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. 

Een belangrijke taak van het RIEC is het krijgen van inzicht in de activiteiten van de ondermijnende criminaliteit, het versterken van het (lokale) bewustzijn ervan, en het ondersteunen en aanjagen van de aanpak. Zo verzamelt, analyseert en verwerkt het RIEC informatie van alle betrokken partners in concrete casussen. Op basis daarvan komen interventie-adviezen tot stand. 

Ook levert het RIEC bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise over verschillende thema’s om partners te ondersteunen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Verder stimuleert het RIEC de ontwikkeling van gezamenlijk regionaal beleid in de regio op het gebied van ondermijning. De ambities van de regio zijn vastgelegd in het ambitiedocument: één coalitie tegen ondermijning in de regio Den Haag.

Documenten

Jaarplan en uitvoeringsagenda 2024 van het RIEC Den Haag

 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Documenttype: Algemeen
Download
 • Documenttype: Factsheet
Download

een schematische weergave van de overlegvormen in relatie tot ondermijning in de regio Den Haag

 • Documenttype: Infographic
Download
 • Documenttype: Algemeen
Download

Het Privacyprotocol RIEC's-LIEC is onderdeel van het convenant. Het Privacyprotocol: bevordert de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens; is een verdere uitwerking van het Convenant; beschrijft de manier waarop de convenantpartners in het samenwerkingsverband persoonsgegevens delen; is integraal van toepassing op alle RIEC's en beschrijft eenduidig de werkwijze van alle RIEC’s.

 • Documenttype: Algemeen
Download

Model van de manier van werken bij de integrale casusaanpak

 • Documenttype: Algemeen
Download

"Model van de manier van werken bij het analyseren van Handhavingsknelpunten "

 • Documenttype: Algemeen
Download

Model van de manier van werken bij de aanpak van een gebied-/wijkscan/nulmeting

 • Documenttype: Algemeen
Download
 • Documenttype: Algemeen
Download